Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op dinsdag 5 februari 2013 a.s. om 20.00 uur in “De Post” te Midwoud

Aan de orde komt de onderstaande agenda, terwijl na de pauze de heren de Haan een lezing geven over het ontstaan en de eigenaardigheden van het West-Fries dialect, afgewisseld met liedjes en “roime”. Dhr. S de Haan schrijft al vanaf zijn jeugd verhalen, gedichten en liedjes in het West-Fries.

Wij rekenen op uw komst, het bestuur.

AGENDA ledenvergadering< 1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 7 februari 2012
*
4. Jaarverslag 2012
*
5. Financieel jaarverslag
*

  • Overzicht 2012
  • Jaarrekening 2012
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
  • Begroting 2013
  • Vaststellen contributie 2013

6. Verslag commissies
7. Bestuursverkiezing

  • Volgens rooster is er 1 aftredend bestuurslid: Mil Beekhuis, Mil is niet herkiesbaar
  • Yvonne Pater-Kuit heeft te kennen gegeven terug te treden betr. het voorzitterschap.

8. Mededelingen en afstemming ontwikkelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting van het officiële deel van de jaarvergadering.

PAUZE

Het woord is aan de heren de Haan, die ons meer gaan vertellen over de oorsprong van de West-Friese taal en ons zullen verrassen met “roime” en liedjes.

* Vergaderstukken zijn bij de aanvang van onze jaarvergadering beperkt verkrijgbaar. Wilt u deze eerder ontvangen dan graag een berichtje aan onze secretaris.