Beste leden,

Hierbij willen we u uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering, welke op maandag 4 maart 2019 om 20.00 uur in “De Post” te Midwoud (in de zaal beneden) zal worden gehouden.

Aan de orde komt de onderstaande agenda:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen jaarvergadering 5 maart 2018 *.
 4. Jaarverslag 2018 *
 5. Financieel jaarverslag *
  • Overzicht 2018
  • Jaarrekening 2018
  • Verslag kascommissie + benoemen nieuw lid kascommissie
  • Begroting 2019
  • Vaststellen contributie 2019
 6. Verslag commissies.
 7. Huishoudelijk reglement. **
 8. Bestuursverkiezing (zie hieronder).
 9. Mededelingen.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting van het officiële deel van de jaarvergadering.

PAUZE

Lezing over de Westfriese stolp.

 • * Vergaderstukken zijn bij de aanvang van onze jaarvergadering beperkt verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder ontvangen dan graag een berichtje aan de secretaris.
 •  ** Er zal worden gestemd over het Huishoudelijk reglement voor onze vereniging.

Aftredend als penningmeester maar wel herkiesbaar als bestuurslid is Henk Steenman. Wij zijn blij dat Paul Tameling zich bereid heeft verklaard om de taak van penningmeester over te nemen. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Over en  Nico Timmerman met de opmerking dat wij dringend op zoek blijven naar uitbreiding van ons bestuur. Wie stelt zich kandidaat? Wil je vooraf wat informatie, neem dan contact op met de voorzitter, André de Vries, telefoon 0229-218133, of per e-mail.

Ook kan je een e-mail sturen naar de secretaris, Nico Timmerman.