Algemene Ledenvergadering

Hiermee willen wij u graag uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering welke op Maandag 4 Maart 2024 in Grandcafé De Post aan de Tripkouw in Midwoud zal worden gehouden. De aanvang is om 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2023
 4. Jaarverslag 2023
  1. Financieel jaarverslag
  2. Jaarrekening 2023
  3. Verslag kascommissie
  4. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
  5. Benoeming nieuw lid kascommissie
  6. Begroting 2024
 5. Verslag commissies
 6. Bestuursverkiezing (zie onderstaand)
 7. Bezoek Amerikanen
 8. Mededelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van het officiële deel van de vergadering

Na de pauze vertonen wij een Dorpsfilm.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar André de Vries (bestuurslid sinds 2012!!) en Sonja Bruin (bestuurslid sinds 2008!!!). Ook zijn wij nog steeds op zoek naar iemand die de open plaats binnen het bestuur wil vullen om een oneven aantal bestuursleden te krijgen. Wie o Wie?

Jaarboek
Op dit moment wordt door de redactiecommissie alweer hard gewerkt aan het nieuwe jaarboek. Mogelijk heeft u zelf ook ideeën voor een artikel voor de komende jaarboeken of wilt u meehelpen door zelf een artikel te schrijven of een andere functie binnen de redactiecommissie te vervullen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,
Nico Timmerman,
secretaris HVMO.