BELEIDSPLAN VAN HISTORISCHE VERENIGING MIDWOUD – OOSTWOUD

 
Inleiding
De doelstelling van de Historische Vereniging Midwoud–Oostwoud is het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Mid- en Oostwoud en omgeving, en van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen. De vereniging wil dat bereiken door onder de bewoners of ex-bewoners van de beide dorpen de belangstelling voor de historie van de dorpen warm te houden en waar mogelijk verder aan te wakkeren. Een lidmaatschap van de vereniging hoort daarbij. Dat geeft ons mogelijkheden en draagvlak om jaarlijks onze activiteiten uit te voeren.  

Het beleid van de Historische Vereniging Midwoud–Oostwoud is om middels lezingen tijdens bijeenkomsten, alsmede via het uitgeven van jaarboeken de leden te informeren over de historie van onze dorpen en de veranderingen die opgetreden zijn. Verder draagt de vereniging haar ideeën uit via www.hvmo.nl.

De termijn waar dit beleidsplan voor geschreven is loopt van januari 2019 t/m januari 2021. Naast de vaste activiteiten van de vereniging (jaarboek, organiseren van een excursie, uitreiken van een Boogie) is de uitdaging voor de vereniging komend jaar ook het vinden van een definitieve locatie voor het oorlogsmuseum dat sinds zomer 2018 in bezit is. Verder is het nodig dat de footprint van de vereniging binnen onze gemeenschap groter wordt. Schaalvergroting binnen de gemeentepolitiek dwingt de vereniging om hierin mee te gaan. Ondergesneeuwd worden is anders een reële dreiging.

Missie, visie en strategie.
In het jaar 2000 hebben Wim Baas en Cor Spijker het initiatief genomen om een Historische Vereniging voor Oostwoud en Midwoud op te richten. De Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO) is officieel van start gegaan op 4 mei 2001. De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen. We doen dit zeer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Midwoud en Oostwoud en omgeving van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen. Elk jaar brengt de vereniging een jaarboek uit. Daarin worden verhalen over families, historische panden maar ook herinneringen van oudere bewoners opgetekend.

Huidige situatie
De vereniging telt momenteel ongeveer 350 betalende leden en rond de 10 donateurs. Dat aantal fluctueert door de jaren heen en gaat op en neer met de economie. In oktober 2018 is het 17e jaarboek verschenen. Jaarlijks wordt het eerste jaarboek uitgereikt aan iemand die van bijzondere betekenis is geweest voor het welzijn van de bewoners van onze dorpen. Tevens wordt elk jaar een Boogie uitgereikt aan een persoon of instelling waarvan we vinden dat die in het zonnetje gezet mag worden voor zijn of haar onbezoldigde en vrijwillige activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale bevolking.  

Activiteiten van de organisatie
Voor het komend jaar staat wederom het uitbrengen van een nieuw jaarboek op het programma. De redactiecommissie heeft zich daar al weer vol op gestort. Verder wordt in de zomer van 2019 een excursie georganiseerd en we zoeken nog een definitieve locatie voor het oorlogsmuseum waarvan de vereniging eigenaar is geworden. Voor dat laatste lopen momenteel gesprekken met de lokale overheid en met een projectontwikkelaar. Tevens worden drie Nieuwsbrieven per jaar aan de leden gestuurd.

Organisatie
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 37096408. RSIN is 8160.65.032. Belangrijke organisatorische doelstelling voor 2019 is het verkrijgen van de ANBI status. De daarvoor benodigde wijziging van de statuten is 29 oktober 2018 bij de notaris gepasseerd.  

Bestuur
Voor de samenstelling van het dagelijks bestuur wordt verwezen naar elders op deze website. De bestuursleden ontvangen voor hun verenigingsactiviteiten geen vergoeding. Alleen externe commerciële partijen worden voor hun werkzaamheden betaald. Denk daarbij aan het drukken van het jaarboek en het distribueren via PostNL van poststukken. Alle verenigingswerkzaamheden worden door vrijwilligers onbezoldigd uitgevoerd. Er zijn geen betaalde werknemers in dienst.

Financiën
Jaarlijks is het spannend of er voldoende contributie binnenkomt. Door de leeftijdsopbouw van de leden (veel gepensioneerd) en de moeizamere  pensioenontwikkeling van de laatste jaren dalen de inkomsten van de vereniging. Gelukkig zijn er ook donateurs die voor extra inkomsten zorgen. Daardoor is er meestal voldoende geld om alle geplande activiteiten te bekostigen. Duidelijk moet zijn dat er voor gekke bokkesprongen geen ruimte is. Eenmalig heeft de vereniging gelden ontvangen uit een dorpsveiling. Als tegenprestatie mocht de vereniging kavels inbrengen waarop geboden werd.  De totale jaarbegroting beslaat ongeveer €11.500,-

Beheer en besteding van het vermogen
De vereniging heeft de laatste jaren ongeveer een jaarbegroting als reserve. Bij economische tegenwind zien we het aantal leden snel afnemen. Bij economische voorspoed komen ze voetje voor voetje weer terug. De buffer dient dan als broodnodige overbrugging.

Namens het bestuur,
Nico Timmerman, secretaris.