d.d. 05 februari 2013 gehouden in
“De Post” te Midwoud

1.  Opening:
Onze voorzitter Yvonne Pater-Kuit heet iedereen welkom.
Aanwezig: 28 leden en 7 bestuursleden (zie presentielijst, niet door iedereen getekend)

2.  Ingekomen stukken:
Afbericht van: Jack en Arianne Vriend-Groot, Nel Klaver-Peetoom, Juliëtte van Seters,  Leen Steketee, Wim Baas, Ria Balk-Langereis

3.  Notulen algemene ledenvergadering 07 februari 2012
Gretha neemt dit door en vertelt de situatie rond de volgende punten:
•    Kerkkleuren: onder de aandacht van Cor Spijker en Cees van Meulem
•    Station/Molen: door persoonlijke omstandigheden opgeschort
•    Fietspad: Er stond een bord “Broerdijkpad” Nu staat er alleen een informatiebord
Notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2012.
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen

5.  Financieel verslag.
Het laatste financiële verslag van Mil Beekhuis.
Er zijn wat extra kosten gemaakt o.a. aan 2 harde schijven, prijzen kleurwedstrijd,  vernieuwen van de website (door Ingeborg Luitwieler).
De kascommissie, Hans Heidinga en Henk Vonk, dechargeert de penningmeester voor zijn stukken. Henk Vonk plaatst nog wel een opmerking betr. opnemen in de boeken van de
voorraad jaarboeken. Als nieuw lid v.d. kascommissie geeft dhr. Geert Mos zich op.

6.  Verslag Commissies
Redactie:
Melchior Luitwieler vertelt dat alles op 1 maart compleet zal zijn voor het nieuwe Jaarboek, dus prima op schema. De redactie heeft een nieuw lid n.l. mevr. Sophie Aalders
Geschiedenis-commissie.
Yvonne wil zich daar meer voor gaan inzetten. Juliette heeft al veel van Oostwoud  uitgezocht en opgeschreven.
Fotografie:
Arnold v.d. Wolf heeft weer een serie foto’s overgedragen aan de redactie.
Website:
Ingeborg Luitwieler heef onze website vernieuwd en een ieder kan daar alles op terugvinden.
Ledenadministratie:
Sonja Bruin houdt alle correcties bij, zodat alle leden goed in het bestand staan.
Excursie:
Er is nog plaats voor gegadigden naar Haarlem, zij kunnen zich ter plekke nog aanmelden.
Gretha zet nogmaals een oproep in de Gemeentebode.

7.  Bestuursverkiezing
Bestuurslid André was al tot het bestuur toegetreden, maar Yvonne vraagt nog goedkeuring. Mil is aftredend, in zijn plaats gaat Jan Schoonderwoerd de penningen beheren. Kees Over heeft al vanaf september informeel meegedraaid in het bestuur, maar is nu (na goedkeuring) officieel bestuurslid. Doordat Yvonne terugtreedt als voorzitter, komt die plaats vrij. André is bereid deze taak op zich te nemen, wat de goedkeuring krijgt van de vergadering.
Yvonne bedankt Mil voor zijn kundig penningmeesterschap (8jr.), maar ook voor zijn gezelligheid en verdere inbreng binnen het bestuur.

8.  Mededelingen en afstemming ontwikkelingen
In onze staturen staat o.a. het medewerken aan behoud en voortbestaan , vanuit historisch oogpunt gezien belangrijke gebouwen. Als er een verbouwing of sloop is, moeten we dit  uit de krant vernemen, want we worden niet geïnformeerd door de Gemeente.
Omdat er verder geen enkele communicatie is tussen HVMO en de Gemeente, hebben wij als vereniging actie ondernomen. Volgende week hebben we een bijeenkomst met alle Historische verenigingen van de gemeente Medemblik.
Doel v.d. bijeenkomst:
O.a. komen tot een gezamenlijke aanpak van het verzamelen/ noteren van alle belangrijke panden en samen de communicatie met de Gemeente verbeteren.

9.  Rondvraag
Dhr. R. Veerman: hoe zijn de contacten van andere verenigingen met de Gemeente.
Het bestuur weet hierop geen antwoord.
Melchior: vraagt aan de leden om voorstellen te geven voor Boogie/1e jaarboek.
Mevr. Nelly Druif: idee voor 1e jaarboek Hisse en Vonny van de Spar.
 
10 Sluiting van het officiële deel van de vergadering

PAUZE

Voordracht door de heren de Haan.
Siem de Haan, met begeleiding van zijn broer, geeft uitleg over onze mooie West-Friese taal. Dit ondersteunt door leuke verhalen en liedjes.

Aan het einde van de avond bedankt André, onze nieuwe voorzitter, alle aanwezigen voor hun komst en wenst hen wel thuis.

Notulen opgemaakt februari 2013
Gretha Dekker