Algemene Ledenvergadering 

Hiermede willen wij u uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering, welke op maandag 2 Maart 2020 in Eetcafé Halfweg – Buurt 20 – Midwoud zal worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1.  Opening
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2019 *
4.  Jaarverslag 2019 
5.  Financieel jaarverslag
     a. Jaarrekening 2019

     b. Verslag kascommissie 
     c. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
     d. Benoeming nieuw lid kascommissie
     e. Begroting 2020
     f. Vaststellen contributie 2020
6. Verslag commissies
7. Huishoudelijk Reglement **
8. Bestuursverkiezing (zie onderstaand)
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting van het officiële deel van de vergadering 

PAUZE

Na de pauze is er een lezing van Peter Sasburg over “WO II in Midwoud en Oostwoud”.

 (*) Vergaderstukken zijn bij de aanvang van de vergadering in beperkte oplage verkrijgbaar.
(**) Het Huishoudelijk Reglement kunt u downloaden vanaf deze website.

Bestuursverkiezing
Henk Steenman is aftredend en niet herkiesbaar. Wie gaat de opengevallen plaats van Henk opvullen? Wilt u vooraf wat informatie: neem eens contact op met de voorzitter (André de Vries: 0229-218133) of met de secretaris (Nico Timmerman: 0653210269).

75 jaar bevrijding/ 2020
In verband met de viering van 75 jaar bevrijding in 2020  zijn wij op zoek naar foto’s welke tijdens de Tweede Wereldoorlog of van de bevrijding in 1945 binnen onze dorpen zijn genomen. Heeft iemand dergelijke foto’s in zijn of haar bezit, dan willen wij deze graag scannen om op te kunnen nemen in onze beeldbank. Wij horen het graag! Een telefoontje naar de secretaris of een E-mail is voldoende.

Heeft U overigens al eens gekeken op de beeldbank? Nog niet? Ga eens naar de website en druk op het icoontje van BEELDBANK. Wel een waarschuwing vooraf: het is verslavend!

Jaarboek
Op dit moment wordt door de redactiecommissie alweer hard gewerkt aan het nieuwe jaarboek. Mogelijk heeft u zelf ook ideeën voor een artikel voor de komende jaarboeken of wilt u  meehelpen door zelf een artikel te schrijven. Uw hulp in deze wordt zeer gewaardeerd. Wilt u meer informatie? Ditty de Wolf: 0229-201027 / E-mail  kan u helpen.

Nico Timmerman