Notulen
Algemene Ledenvergadering d.d. 03-03-2015
Locatie: Cultuurzaal De Post

1. Opening
André heet een ieder hartelijk welkom.
Aanwezig: 26 leden en 7 bestuursleden

2. Ingekomen stukken:
Afbericht van: Henk Vonk
Nel Klaver-Peetoom.

3. Notulen jaarvergadering 4 maart 2014:
Gretha Dekker (secretaris) gaat nog even in op de vragen uit de Rondvraag 2014:
Hans Heederik vraagt: mogelijkheid evt. Gemeentelijke vragen delen met leden.Antwoord: dit is meestal niet mogelijk door korte inzendtermijn, maar zo mogelijk zal de secretaris hier aandacht aan besteden.
Rinus Dekker: vraagt: de toekomst van het Oorlogsmuseum: het museum wordt t.z.t. voortgezet door de zoon van dhr. de Groot. Het is geen bezit van dhr. de Groot maar wordt bestuurd door een stichting met leden uit het hele land.
Notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2014:
Het jaarverslag (gemaakt door de secretaris) wordt voorgelezen door Sonja Bruin
Wijzigingen: de Wolf is de Wolff en muziekvereniging is muziekschool

5. Financieel jaarverslag:

 • Overzicht 2014 Jan geeft uitleg over de huidige situatie. Ons kapitaal slinkt en daar is het bestuur niet tevreden over. Het tekort is uitgezocht en de bevindingen moeten leiden tot een beter resultaat.
 • Jaarrekening 2014
 • Verslag kascommissie

De kascommissie: Geert Mos en Henk Duyverman, dechargeert de penningmeester voor zijn stukken. Geert Mos geeft de penningmeester een compliment voor het beheren van het geld, waarbij kostenbesparing hoog in het vaandel staat. Een punt van aandacht wordt gevraagd voor de registratie van de kosten betreffende onze oktober-bijeenkomst. Geert Mos wordt bedankt voor zijn geboden diensten.

Nieuw lid voor de kascommissie: Teun Blokker.

Uit de vergadering (Marian Morit-Zijp): Er zijn leskoffers voor de Basisschool, is daar misschien iets mee te bereiken.

 • Begroting 2015

De begroting geeft een tekort aan, deze wordt grotendeels veroorzaakt door het teruggelopen ledenaantal Het bestuur probeert dit jaar het tekort

te verminderen door: de aanbieding van Dvd’s / boeken en te zoeken naar sponsoren.

 • Vaststellen contributie 2015

Het bestuur wil zo mogelijk contributieverhoging vermijden.

Uit de zaal komt de suggestie: een contributieverhoging tot 25 euro mag toch geen probleem zijn, als het boek maar dezelfde kwaliteit houdt.

6. Verslag commissies:

Redactie: Ditty de Wolf (Redactie) vertelt over hun activiteiten, zoals de maandelijkse bijeenkomsten. Zij geeft aan dat het Jaarboek 2014 vol is en bijna klaar. Verschuivingen kunnen zich echter nog altijd voordoen.

 • Enkele onderwerpen: Artistieke Speets, de Vergulde Vos, bewonersgeschiedenis, Blakborn, Stadsrechten, etc.

Zij vraagt ook voor de volgende boeken: materiaal, foto’s en verhalen,

Sophie Aalders geeft nog aan het bestuur mee: een kleine advertentie in het

jaarboek levert misschien ook geld op. Ook wil de redactie graag een flyer

uitreiken aan nieuwe inwoners.

 • Reiscommissie: Door afwezigheid van Melchior bespreekt Cor Spijker .

excursie naar de Rijp op 7 Juni en vraagt leden zich te melden. Het is dit keer dichtbij huis en daarom is gekozen voor reizen per auto (ook kostenbesparend).

7. Bestuursverkiezing:

Volgens rooster zijn er 3 aftredende bestuursleden: Sonja Bruin, Jan Schoonderwoerd en André de Vries. Sonja en André zijn herkiesbaar en worden (zonder tegenkandidaten) herkozen. Voor Jan geldt: zodra er een nieuwe penningmeester is gevonden, stapt hij op. Hij blijft nog maximaal 1 jaar.

Helaas uit de vergadering kwamen geen kandidaten.

8. Mededelingen en afstemming ontwikkelingen:

 • De mededelingen zijn in punt 2 verwerkt.
 • Om nieuwe leden te werven is een aantrekkelijke boeken- en Dvd’s-aanbieding gemaakt, hier wordt goedkeuring gevraagd aan de leden. Met deze toestemming gaat het bestuur verder, zoals publicatie in Gemeentebode en op internet.
 • Door onze voorzitter is onze eerste sponsor binnengehaald: deTruckservice bv van Theo en Ari Visser, geboren en opgegroeid in Oostwoud.
 • Kostenbesparing is iets waar we als bestuur hard aan werken.
 • Ledenaantal/naamsbekendheid vergroten: contact zoeken met de andere verenigingen in onze dorpen. Concreet ligt er een bijeenkomst met leden van RIOS.

9. Rondvraag.

Cor Spijker wil als activiteit: gluren bij de buren. Dit betekent, aan de

buurverenigingen vragen een dag/middag over hun dorp te vertellen, dus ook bij ons.

Marjan Peetoom: wil graag, dat er weer een fietstocht wordt georganiseerd

10. Sluiting van het officiële deel van de jaarvergadering:

André besluit dit gedeelte van de avond en bedankt de leden voor hun inbreng.

PAUZE

Lezing:

Na de pauze een boeiende lezing van Peter Swart over de West-Friese Marine in de Gouden Eeuw. Er werd ons een beeld geschetst van hoe het er in de 17e en 18e eeuw aan toe ging, wat betreft de zeevaart. Dhr. Swart vertelde ons over de marine met als hoofdpunten: oprichting, bestuur en organisatie, schepen, kapiteins en een uitgebreide levensloop van de Medemblikker kapitein Adriaan Dirksz Houttuijn. Met dia-beelden werd e.e.a. duidelijk gemaakt. Verrassend was te horen, dat er toen ook veel compromissen gesloten werden om iets voor elkaar te krijgen, zoals een admiraliteitskamer die de ene 3 maanden in Hoorn en dan3 maanden in Enkhuizen of over het bouwen van schepen dat werd verdeeld tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.

De Admiraliteit was ook verantwoordelijk voor de uitrusting en bevoorrading van de oorlogsvloot, tevens was de taak het beschermen van koopvaardij en visserij.

Met dank aan spreker en leden beëindigde de voorzitter de bijeenkomst.

Secretaris Gretha Dekker Mrt 2015